20120328

Ο Γ.Α.Π. φτιάχνει Πνευματικό ίδρυμα και ζητάει 1.648.497.9 ευρώ από το κράτος !

Ο Παπανδρέου πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι θέλει να δημιουργήσει σχολή για πολιτικούς. Μέχρι να φτιάξει τη σχολή αποφάσισε να δημιουργήσει πνευματικό Ιδρυμα το οποίο θα ονομάζεται “Πνευματικό Ίδρυμα Γεώργιος Παπανδρέου: «Ψηφιακές υπηρεσίες παιδείας – πολιτισμού» Ελληνικής Ιστορίας”Κατέθεσε αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για δημόσια δαπάνη 1.648.497.9 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 154.940/ΨΣ5206-Α2 / 18-10-2011 Πρόσκλησης “Πρόσκληση Πολιτισμού”.

Απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του Πνευματικού Ιδρύματος Γεώργιος Παπανδρέου από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης διότι, όπως……

αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, δεν προσκομίζεται υπογεγραμμένο Πλαίσιο Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, για την απόθεση του ψηφιοποιημένου υλικού της προτεινόμενης πράξης.

Η προσκομισθείσα Προγραμματική Συμφωνία με την ΚτΠ Α.Ε. είναι υπογεγραμμένη από τον Ιούνιο του 2009, το δε αντικείμενό της αφορά σε άλλη πρόταση του δικαιούχου που είχε υποβληθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 04_2.1 για λογαριασμό του φορέα Πρότασης. Επίσης αναφέρεται ότι δεν προσκομίζεται απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Ιδρύματος για την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του.
alexiptoto.com